Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA open House โครงการเปิดบ้านแนะแนวการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง


วันที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ร่วมแนะแนวการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ "CRA open House" แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ "CRA open House"  กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับชาติ และนานาชาติ มุ่งมั่นผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะสาขา ที่ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด ทางวิทยาลัยฯ มีห้องปฏิการเสมือนจริงเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย มีความพร้อมในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้นักศึกษาที่มาเรียนได้ประโยชน์สูงสุด ภายในอาคารของวิทยาลัยฯ มีห้องสมุดให้ค้นคว้าด้วยตนเอง มีห้อง co-working ที่นักศึกษาใช้พักผ่อน พบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน และทำกิจกรรมสันทนาการในช่วงเวลาว่างจากการเรียนอีกด้วย


 


 


 

นักศึกษาจะได้มีโอกาสลงปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลและในชุมชน ตลอดจนเรียนพื้นฐานการทำวิจัย ค้นคว้าสิ่งใหม่ สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของพยาบาลรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในมาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา ปี ส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมคุณธรรม และมีจิตอาสา พร้อมทำประโยชน์ให้ผู้อื่น และสังคม การพยาบาลเป็นการปฏิบัติกับชีวิตและสุขภาพมนุษย์ทุกวัย ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จะมีความรู้ความสามารถและทักษะของวิชาชีพ มีศิลปะทางการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลคนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์และสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร คุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข ก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

 

ในการจัดงาน  CRA open House ครั้งนี้ เป็นโครงการเปิดบ้านแนะแนวการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.ปริยากร สุริยศ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมเสวนาเพื่อสร้างความมั่นใจและตอกย้ำศักยภาพความพร้อมของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะให้การเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่เข้มข้นและใกล้ชิด โดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมเยี่ยมชมบูธและชมนิทรรศการ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่และห้องการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

Recent Posts