Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย และภาคีเครือข่ายรวม 21 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการส่งเสริมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการประกอบวิชาชีพของบุคลากร-ประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ  รวม 21 หน่วยงาน จัดพิธีการลงนาม MOU เพื่อร่วมส่งเสริมการให้ความรู้วิชาการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการประกอบวิชาชีพของ บุคลากร-ประชาชน มุ่งหวังนำความรู้และทักษะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ร่วมพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

การลงนาม MOU ในครั้งนี้รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ได้มอบหมายให้นางศิริมา  ลีละวงศ์ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2 เป็นผู้แทนร่วมลงนาม MOU

และศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผู้ลงนาม MOU โดยมีสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวม ทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ทีมาร่วมลงนาม


 

 


 

ภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ โดยคณาจารย์ด้านการแพทย์มาร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “เวชศาสตร์วิถีชีวิต และปัญหาฝุ่น PM 2.5” ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย , รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิทวัส สุรวัฒนสกุล คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เป็นผู้บรรยาย  และแพทย์หญิง กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

Recent Posts