Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 7: Sculpting the Future of Thai Nursing in Healthcare System (ปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ)

จำนวนผู้เข้าชม : 199 ครั้ง


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 7: Sculpting the Future of Thai Nursing in Healthcare System (ปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพ)” โดยมีนายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานพิธี  รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ร่วมพิธีเปิดการประชุม  และนางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน

นายแพทย์ โอภาส  กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นการเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีวังวาลย์” ประจำปี 2565 และขอแสดงความยินดีกับทั้ง ผู้ได้รับรางวัล  ได้แก่  ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับ นโยบาย ประจำปี พ.ศ.2565 , รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผู้นำการพยาบาล ระดับนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2565, นางประหยัด พึ่งทิม ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลใน สถานบริการ ประจำปี พ.ศ.2565, นางพันนิภา นวลอนันต์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 บุคคลต้นแบบสำหรับพยาบาล  ที่จะยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงามในการพัฒนางานการพยาบาล  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รางวัลศรีสังวาลย์ เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจของบุคลากรพยาบาลซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากของระบบสุขภาพ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล ในเวลาต่อมาจึงได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรย่อ พระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ตั้งแต่ วันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์และเริ่มการสรรหาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

สำหรับประเด็นสำคัญ เรื่อง “การปั้นแต่งอนาคตการพยาบาลไทยในระบบสุขภาพนั้น เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์  ได้แก่แผนด้านกำลังคน แผนด้านการศึกษา แผน ด้านภาวะผู้นำ และแผนด้านการให้บริการการพยาบาล  ซึ่งแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของโลก  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนำมาใช้ที่ไม่ใช่ลักษณะการก้าวเดินแต่จะเป็นการก้าวกระโดด  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์รูปแบบใหม่ของการดูแลสุขภาพเพื่อปรับระบบการดูแลสุขภาพในอนาคต 

ดังนั้นพยาบาลจึงเป็นกำลังสำคัญในระบบสาธารณสุข เนื่องจากพยาบาลบุคลากรด้านสาธรณสุขที่ใกล้ตัวผู้ป่วยมากที่สุด  มีบทบาทหน้าที่เริ่มตั้งแต่การประเมินปัญหาภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแล  และให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยปรับตัวได้  นำแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และให้การฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นองค์รวมและความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้  และสามรารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้  จะเห็นได้ว่าการดูแล สุขภาพประชาชนอยู่ในมือพยาบาล  ซึ่งอนาคตการพยาบาลในระบบสุขภาพจะเป็นอย่างไรก็ต้อง เกิดจากการเตรียมจากในวันนี้ และเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ที่มีวิทยากร มาเสนอแนวคิดแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการ การเตรียมบุคลากรทั้งด้านอัตรากำลังสมรรถนะทักษะที่จำเป็นและสำคัญในอนาคต

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral Presentation) เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัยนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ พยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

Recent Posts