Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี

จำนวนผู้เข้าชม : 942 ครั้ง


วันที่ 26 มิถุนาายน 2567 ณ ห้องประชุมวฒันาสวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการสำนักพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสถาปนาครบรอบการคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี ในการเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ในการจัดงานครั้งนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ประกอบพิธีสงฆ์ เจิมป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ มอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์  และรองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก จากคณะคณาจารย์หลายหน่วยการศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลฯในงานสถาปนาครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีแผนดำเนินการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในปีการศึกษา 2568 กอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทย ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการทำให้พยาบาลเข้าใจบริบทของประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นด้านชีวเกษตรสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถด้านสาธารณสุข

การผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สร้างความแข็งแกร่งด้านการพยาบาลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีความโดดเด่นในอนาคตสามารถนำองค์ความรู้และทรัพยากรสนับสนุนที่จะผลิตพยาบาลวิชาชีพ  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ กระจายพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชน

เกี่ยวกับโครงการอุทยานการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  : เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ฯ โดยผ่านการรับรองจากแพทยสภารับรองศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์ ฯ สามารถรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคในโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน TCAS67 รวม 48 คน โดยมีสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวนนักศึกษา 24 คน และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จำนวนนักศึกษา 24 คนดังนั้นในโครงการอุทยานการแพทย์ฯ จึงแบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะแรกนับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2572 จะดำเนินการ 3 เรื่องคือ 1.ตั้งคณะแพทยศาสตร์ 2.ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 3.ตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ที่วิทยาเขตบางเขน

Recent Posts