Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คนรุ่นใหม่ร่วมแสดงพลัง… ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 240 ครั้ง

ยุคนี้ โรคมะเร็ง ถือเป็นวายร้ายคุกคามสุขภาพอันดับต้น ๆ การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชน     จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังกันช่วยชีวิตและปกป้องผู้คนหลายล้านคนจากโรคมะเร็ง ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งในทุก ๆ ด้าน และร่วมกันผลักดันให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานในภาครัฐ  ในฐานะ “คนรุ่นใหม่” และ “เลือดใหม่” ของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย เหล่านักศึกษาจาก สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้พร้อมใจกันมาแสดงพลังร่วมรณรงค์ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ในงาน Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่างโรคมะเร็งในประเทศไทย และสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้

นายณัฐพล สุกแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยว่า การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อลดวิกฤต ปิดช่องว่าง และพร้อมลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน พวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่ สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และจิตอาสาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาตามอัตลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  “เย็บเต้านมเทียม” เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียน การได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจจะเป็นกระบวนการสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในสาขาวิชาชีพของตน อีกทั้งยังมีจริยธรรมต่อผู้อื่น 


 

นอกจากนี้ภายในงานมี คุณรัก-สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ มิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี 2022 ร่วมเป็นจิตอาสาแสดงพลังร่วมรณรงค์ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ในกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม สู้ภัยมะเร็งเต้านม กับนักศึกษาและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ก่อนส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า


“มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเองและคนในครอบครัวด้วย กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมที่จัดขึ้นในวันนี้ เราเองก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงกระตุ้นในการช่วยเหลือสังคมต่อไป”

Recent Posts