Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” พร้อมเปิดเฟสแรกรับผู้ป่วยใน – ผู้ป่วยนอก สร้างสุขภาวะกายใจที่แข็งแรงอย่างถูกวิธี

จำนวนผู้เข้าชม : 208 ครั้ง

ก้าวสู่ สูงวัย’ อย่างไรให้มีความสุขเริ่มต้นได้จากการยอมรับและเข้าใจในร่างกายและจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะทักษะความสามารถทางร่างกายที่ถดถอย การช่วยเหลือตนเองได้ไม่ดีเท่าเดิม รวมถึงเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เชื่อมโยงจิตใจที่ต้องประสบพบเจอในยามที่ภูมิต้านทานเริ่มบอบบางลง คนกลุ่มวัยนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใส่ใจทั้งจากตนเองและจากคนรอบข้างเป็นพิเศษเพื่อปลอบประโลมอารมณ์ จิตใจ และเสริมสร้างศักยภาพภาพทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการตรวจเช็คร่างกายที่สม่ำเสมอเพื่อได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสูงวัยอย่างมีสุขภาวะและการสูงวัยอย่างมีพลังให้กับสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เดินหน้ายกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อเติมเต็มและสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ริเริ่มจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บริการในส่วนการดูแลผู้ป่วยสูงวัยระยะกลาง(Intermediate care) กิจกรรมฟื้นฟูด้วยนวัตกรรมทันสมัยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ การตรวจคัดกรองดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตลอดจนการเป็นต้นแบบศูนย์วิทยาการที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไปและครอบครัวผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งล่าสุดได้เปิดให้บริการในระยะเบื้องต้นเฟสแรก เฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) เพื่อรองรับการดูแล ฟื้นฟูผู้สูงวัย โดยในช่วงเฟสแรกนี้เปิดให้บริการทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยใน แบ่งเป็นแผนกบริการ 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่คลินิกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเเบบครบวงจรบริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายแบบเชิงลึกสำหรับรายบุคคลที่มีสัญญาณและโอกาสเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ทั้งการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และแบบประเมินสำหรับผู้สูงอายุแบบบองค์รวม คลินิกผู้สูงอายุบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น การหลงลืม ความเสี่ยงการหกล้ม ภาวะเปราะบาง มวลกล้ามเนื้อน้อย ภาวะโภชนาการ สุขภาพช่องปาก การมองเห็นและการได้ยิน เป็นต้นคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บริการตรวจ วินิจฉัย สำหรับการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุที่มีทักษะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง ส่งผลกระทบในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูอาการปวดกระดูก กล้ามเนื้อที่ยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัด ปัญหาการเดิน ทรงตัว และการกลืนเป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหลังภาวะการเจ็บป่วยเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมายิ่งขึ้น


 

 ด้าน ศ. ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพื้นสำหรับการดูแลค่อนข้างจำกัด จึงได้ผนึกกำลังบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วางโครงสร้างระบบเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการออกมาที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้วางรากฐานของการยกระดับมาตรฐานการดูแลฟื้นฟูผู้ผู้สูงอายุสู่ระดับสากล และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาในทุกมิติ และเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่สังสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในประเทศไทย โดยในขณะนี้ศูนย์ฯเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร อาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) สำหรับบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ ส่วนผู้ป่วยในจะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง (Senior Wellness) ที่จำเป็นต้องได้รับการพื้นฟูหลังพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันที่เริ่มมีอาการคงที่เพื่อเตรียมความพร้อมและความสามารถกลับไปดูแลร่างกายต่อที่บ้านได้อย่างถูกวิธี” “ในไตรมาสแรกของปี 2567 ทางคณะฯ ยังคงเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงกลางปีนี้ ส่วนในการดำเนินการก่อสร้างในระยะถัดไป ยังมีความจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลได้อย่างเต็มประสิทธภาพอย่างครบวงจร และเป็นต้นแบบในด้านองค์ความรู้และงานวิจัยของสาธารณสุขระดับประเทศ เพื่อมุ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป”

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปในระยะแรกนี้โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา เวลา 7.00น.-12.00น. เปิดรับเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โทร. 034-484100 หรือหน่วยผู้ป่วยนอก โทร. 034-484103 (07.00น.-15.00น.)


 

ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานให้แก่สังคมไทยในอนาคต ด้วยการร่วมสมทบทุนบริจาคสร้าง“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผ่านศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ตามจิตศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4, ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-4-57906-4, ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-3-16546-7บริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS DTAC และ True โดยกด *984*100 # โทรออก ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท 


 

 ติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/SirirajAcg  และงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือโทร. 02-419-7646-8 (ในวันและเวลาราชการ)

Recent Posts