Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 124 ครั้ง


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2567 เรื่อง พัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หน่วย CNEU 5 คะแนน

หนังสือประชาสัมพันธ์ https://drive.google.com/.../1hiXO0FYsmdrQKCeuCty.../view...

แจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2567 https://docs.google.com/.../1FAIpQLScG-6wJ.../viewform...

แจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน สัญจรครั้งที่ 2/2567 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfIxtlLUQR.../viewform...