Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2567 Update Diabetes Management and Holistic Care: Basic Course 2024

จำนวนผู้เข้าชม : 203 ครั้ง


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน(หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2567 “Update Diabetes Management and Holistic Care 2024: Basic course” วันที่ 3 - 5 ก.ค. 2567 อบรมรูปแบบ HYBRID • On-Site >> Lecture + Workshop • Online >> Lecture only

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2567 เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบาหวาน เน้นการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และดูแลผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว (Practical point) การวินิจฉัย การประเมินภาวะแทรกซ้อน การสั่งการรักษา การบริหารยารับประทาน ยาฉีดเบาหวาน โภชนาการ การออกกำลังกาย การให้ความรู้ การปรับพฤติกรรม การดูแลผู้เป็นเบาหวานในกรณีผู้สูงอายุ และเด็ก รวมถึงการป้องกันโรคเบาหวานอย่างเหมาะสม เหมาะสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ ผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educators) และบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเบาหวาน/ศูนย์สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย 17 หัวข้อ และภาคปฏิบัติ 3 workshop

 เปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2567 ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรฯเข้าร่วมอบรม และหน่วยคะแนน CME 22.25 คะแนน อัตราค่าลงทะเบียน 1.On-Site ราคา 3,500 บาท (Late bird ราคา 4,000 บาท)รับจำนวนจำกัด 120 ที่นั่ง 2. Online ราคา 2,000 บาท (Late bird ราคา 2,200 บาท) สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ลงทะเบียนฟรี (จำนวนจำกัด) ราคา Early bird เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 พ.ค. 67ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://www2.si.mahidol.ac.th/.../event/sm/content/3272/TH