พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง

ภญ.อังคณา จิตรักนที ผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป องค์การเภสัชกรรม และ น.ส.สุพิชชา         วิสุทธิเทวินทร์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2565 ให้กับ ภญ.อังคณา จิตรักนที ผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม  ได้รับ “รางวัลผู้บริหารด้านการพัสดุดีเด่น” และ น.ส. สุพิชชา วิสุทธิเทวินทร์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับ “รางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น” โดยคณะกรรมการของสมาคมได้พิจารณาแล้วว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการทำงาน มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุความสำเร็จเป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร รวมทั้งสามารถดูแลการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร และสนใจใฝ่เรียนรู้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติหน้าที่ให้คืบหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ที่สำคัญยังเป็นแบบอย่างที่ดีของราชการหรือหน่วยงานของรัฐและสังคมอีกด้วย 


                        ภญ.อังคณา จิตรักนที ผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดซื้อทั่วไป จึงทำให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจจัดหาสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุงกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในระยะแรกการจัดหาวัคซีนฯเป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป ซึ่งกองจัดซื้อทั่วไป เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดซื้อและดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าวัคซีนฯตั้งแต่ล็อตแรกที่เข้ามาในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายให้องค์การฯเป็นตัวแทนในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก (โมเดอร์นา) มาจำหน่ายผ่านสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งนอกจากวัคซีนแล้วยังมีการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัศโควิด 19 ด้วย อีกทั้งสามารถทำให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การฯ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส จัดทำขอบเขตของงานที่ชัดเจนและเปิดกว้าง ให้มีการเสนอราคาแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียม


 


                        แนวทางการทำงานของตนนั้น ได้ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ว่า คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเสมอมา การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสำคัญต่อองค์กร ต้องนำระเบียบพัสดุฯมาขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่องานนโยบาย งานประจำ และงานเร่งด่วนได้อย่างทันต่อเวลาและทันต่อสถานการณ์ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ ที่ผ่านมาภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 องค์การฯเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงทรัพยากรโควิดของประเทศ ตัวเองได้นำทีมงานพัสดุเข้ามาดำเนินการในด้านการจัดซื้อ จัดหา เพื่อส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยสาธารณสุข ให้ทันต่อความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างเร็วที่สุด


                        ด้าน น.ส.สุพิชชา วิสุทธิเทวินทร์ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามงบลงทุนทั้งหมดของหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงครุภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในองค์การ งานจ้างซ่อม งานเช่า งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่สำคัญได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามงบลงทุนให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่มีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน


                        นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อองค์กรและประเทศ ซึ่งรับผิดชอบดูแลตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การแก้ไขปัญหา และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการจัดซื้อ ตลอดจนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาลงนานในสัญญา ซึ่งหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเหล่านี้ได้เร็ว จะทำให้การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทำให้เกิดผลดีต่อองค์กรและภาคประชาชน


 

Recent Posts