Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรม “Workshop การใช้งานระบบ E-meeting ด้วยโปรแกรม Zoom ,WebEx และ OBS รุ่นที่ 1 ปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 37 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดอบรม “Workshop การใช้งานระบบ E-meeting ด้วยโปรแกรม Zoom ,WebEx และ OBS รุ่นที่ 1 ปี 2567 ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล โดยมีนายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. พัฒนาทักษะของผู้อบรม จากผู้ใช้งานทั่วไปสู่การเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมออนไลน์ได้ 2. ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมได้ทันท่วงที 3. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดี ในการจัดประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ปี 2567ผู้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศบัตรอิเล็กทรอนิกส์ลงนามจากนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 (ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม)

Recent Posts