Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชกรรม ผลักดันสตาร์ทอัพสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ GPO Ignite Program

จำนวนผู้เข้าชม : 35 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมกับ บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกรอบ Final pitching และปิดโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม GPO Ignite Program ปีที่ 2 ณ โรงแรม Rembrandt Hotel & Suites Bangkok

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับการค้นหาผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย สร้างศักยภาพทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถออกสู่ตลาดและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยได้ดำเนินการโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่  2 ตลอดระยะเวลา 2 ปีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักพัฒนานวัตกรรม ผลักดันผลงานนวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพ  โดยได้คัดเลือก 5 โครงการพัฒนานวัตกรรมที่ได้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ 1) โครงการ “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ที่มีระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันมือ ผลิตโดย บริษัท เทค แคร์ ซิสเตม จำกัด 2) โครงการ “NPI ระบบควบคุมแรงกดเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ” ช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผลิตโดย บริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด 3) โครงการ “สารสกัดโนบิทเทอร์เคล” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารจากผักเคล ผลิตโดย บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด  4) โครงการ “อุปกรณ์ฟื้นฟูแขนแบบสองข้างพร้อมกันด้วยกลไกตรวจจับการออกแรง” อุปกรณ์กายภาพบำบัดฟื้นฟูรยางค์ส่วนบนหรือแขนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลิตโดย บริษัท เกรท เทค แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด 5) โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบแพทย์ปฐมภูมิ”ที่สามารถให้คำปรึกษา มีระบบการให้คำแนะนำด้านสุขภาพเฉพาะราย นับเป็นการพัฒนาต่อยอด Telemedicine และ Telepharmacy สร้างสรรค์โดย บริษัท ด๊อกเตอร์อาสา เฮลท์ จำกัด

โดยในวันดังกล่าว ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ประธานคณะทำงานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ คณะทำงานฯ และผู้เชี่ยวชาญ ได้ร่วมกันคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพและความพร้อมรอบ Final Pitching เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และพิจารณาความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมต่อไป

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ผลักดันผลงานนวัตกรรมจากทีมสตาร์ทอัพ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต พร้อมต่อเนื่องโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program ปีที่ 3 ต่อไป

Recent Posts