Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สธ. นำทีมเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกับภาคีเครือข่ายกว่า 30 หน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม “Save Lives Fight Resistance” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในประเทศและระดับโลก พร้อมเริ่มต้นขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (12 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ร่วมในพิธี ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปิดเผยว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR) เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพทั้งในประเทศและระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ อาหาร และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านคนทั่วโลก และคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยากว่า 10 ล้านคน โดยที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียวมาตั้งแต่ปี 2560 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสานต่อความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของประเทศในการแก้ปัญหานี้

ด้าน นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินการในช่วงปี 2560-2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์ลงร้อยละ 33.6 และในสัตว์ลงร้อยละ 39.3 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ นอกจากนี้ สมรรถนะของประเทศในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพผ่านเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ ในการประชุมยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกุญแจสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก รวมทั้งความท้าทายและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อีกด้วย

Recent Posts