Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สวรส.เสนอ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) "งานวิจัยใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567"

จำนวนผู้เข้าชม : 105 ครั้ง

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชาสัมพันธ์ "งานวิจัยใหม่ สวรส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567"ที่เผยแพร่ผ่านคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ สวรส. (Knowledge Bank) https://kb.hsri.or.th มีดังนี้


(สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th)

เภสัชพันธุศาสตร์ของยา 5-ฟลูออโรยูราซิลกับผลกระทบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักไทย ผศ.ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์ และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6063


 

จีโนมิกส์ของเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่มีกำเนิดในโรงพยาบาล ชุมชน และปศุสัตว์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขผศ.ดร.อุษณีย์ วัฒนนันท์กุล และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/606

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ด้านจิตเวชในประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย
นางสาวศรวณีย์ อวนศรี และคณะ
https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6064

การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของระบบป้องกันการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ศ.เกียรติคุณ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6061

การออกแบบและเตรียมชุมชนในการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยมาตรการเพื่อนช่วยเพื่อน และละครประยุกต์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมพลัง พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6065

บทบาทหน้าที่เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับภารกิจให้บริการดูแลสุขภาพชุมชน กรณีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6066

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย โดยใช้ระบบต้นแบบในกำลังพลกองทัพบก พ.อ.ศ.ราม รังสินธุ์ และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/606

ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม WOWBOT และสื่อ Chatbot 21 วัน ฟันดีพลัส ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ดูแลเด็ก ช่วงอายุ 6 เดือน - 3.5 ปี ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6068

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2565 (ปีที่ 1) นพ.กฤษฎา หาญบรร

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2565 (ปีที่ 1) นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด, ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6075

ารพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเบิกจ่ายสำหรับมาตรการที่มีราคาแพงในระบบสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย
รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6071

การพัฒนาชุดตรวจสอบการผ่าเหล่าของยีนบีอาร์ซีเอวันสำหรับตรวจหาการผ่าเหล่าของยีนบีอาร์ซีเอวันในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์แบบใหม่และการแสดงออกของยีนบีอาร์ซีเอวันที่ผ่าเหล่า ศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ์ และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6074

ารพัฒนาชุดตรวจสอบการผ่าเหล่าของยีนดับพลิวดับพลิวโอเอ็กซ์สำหรับตรวจหาการผ่าเหล่าของยีนดับพลิวดับพลิวโอเอ็กซ์ในผู้ป่วยคนไทยภาคใต้ที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมาโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์แบบใหม่และการแสดงออกของยีนดับพลิวดับพลิวโอเอ็กซ์ที่ผ่าเหล่าศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ์ และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6069

การออกแบบหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อพิธิโอซิสในหลอดเลือด พญ.ปัทมา ต.วรพานิช และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6070

ยุทธศาสตร์เพื่อการรองรับโรคสมองเสื่อมของระบบประสาท : สู่การใช้ตัวชี้วัดชีวภาพในเวชปฏิบัติจริง นพ.ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6073

การประเมินประสิทธิผลและการวางแนวทางในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่หวังผลสูง: กรณีศึกษา โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย (กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว) ผศ.ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา และคณะ https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6072

Recent Posts