Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น

จำนวนผู้เข้าชม : 69 ครั้ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership สำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่13–24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยคณาจารย์และทีมแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ


 

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership  มุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากรผู้สอน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาให้บรรลุผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดเตรียมอาจารย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ซึ่งมาเข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านการแพทย์ การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โอกาสนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกร่วมกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อย่างเต็มที่ อาทิ ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงาน การผ่าตัดของศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โดยการดูแลของพญ.อรอรุณ เมฆะทิพย์พันธุ์ร่วมสังเกตการณ์และศึกษาดูงาน ของแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง โดยการดูแลของ นพ. วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ ฯลฯ


 

ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแพทย์และการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพทางวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เป็นเลิศ โดยบูรณาการความร่วมมือมีทั้งจัดการเรรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Clinical Observership กับ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยสมารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน


 

Recent Posts