Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้าชม : 434 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข(PHEOC)  เพื่อใช้รักษาโรคโควิด – 19   สำหรับการจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์” (Molnupiravir) จำนวน 5 ล้านแคปซูลนั้น องค์การเภสัชกรรม ได้ส่งมอบแล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีกจำนวน 3 ล้านแคปซูล คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ขณะนี้ดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน  5 ล้านแคปซูล สำหรับการจัดหายา โมลนูพิราเวียร์ องค์การเภสัชกรรม ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการนำเข้ายา โมลนูพิราเวียร์ Molnupiravir 200 mg Capsules    เพื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพ มาใช้ในการคัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพจากประเทศอินเดีย หรือประเทศอื่น โดยค่ายาต่อคอร์สการรักษาไม่เกิน 1,000 บาท (40 เม็ด) ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น 

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรรมได้ดำเนินการจัดส่ง ยาฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir) ตั้งแต่วันที่ 1 -20 กรกฎาคม 2565 แล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านเม็ด และดำเนินการทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขณะนี้องค์การเภสัชกรรรมเร่งกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้กรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) แจ้งความต้องการเพิ่มเติม

องค์การเภสัชกรรมจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)  โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง กระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ทุกวันไม่มีวันหยุด

Recent Posts