Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรม สบส. และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสและสนับสนุน ยุว อสม. เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และหลักสูตรวิชาชีพช่างทันตกรรม

จำนวนผู้เข้าชม : 78 ครั้ง

ยุว อสม นักเรียนที่มีจิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ เพื่อนนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งชุมชนของนักเรียนที่อาศัยอยู่ โดยได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน ซึ่งเป็น องค์ประกอบสำคัญของทีมสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียน  นักเรียนที่ร่วมดำเนินการจัดการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติให้แก่นักเรียนในโรงเรียน องค์ประกอบของทีมสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารโรงเรียน เป็นประธานหรือหัวหน้าทีม ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งทางด้านนโยบายและทรัพยากร พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ทีม 2. ครู อาจารย์ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 คน ทัวหน้าที่วางแผนและบริหารจัดการ โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 3. แกนนำนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุขโดยมีจำนวนเพียงพอต่อการ ดูแลสมาชิกในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมทุกระดับชั้น ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริม สุขบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ เพื่อนนักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 เทอม (ภาคการเรียน)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุขจับมือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ยุว อสม.เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และหลักสูตรวิชาชีพช่างทันตกรรม นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรม สบส. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ยุว อสม.ถือเป็นฟันเฟืองสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นอีกพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกวัย ซึ่งปัจจุบันเรามี ยุว อสม. จำนวน 20,020 คนทั่วประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาด้านสุขภาพ ช่วยให้งานสาธารณสุขของประเทศ มีความมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น กรม สบส.จึงได้ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสุขภาพ ให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อป้องกันปัญหาสาธารณสุข โดยได้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นยุว อสม. เป็นต้นแบบและเป็นผู้นำด้านจิตอาสาในการสื่อสารสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับยุว อสม. กรม สบส. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนา ยุวอสม. ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดโควตาให้แก่ยุว อสม. ที่มีความสนใจด้านทันตกรรมได้เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2567–2572 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ กรม สบส. มีบทบาทในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพยุว อสม. 4 ประเด็นหลัก คือ 1.กำหนดเกณฑ์ และรับรองยุว อสม.ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อรับรองสนับสนุนด้านการศึกษาต่อและการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ 2.ร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรม การสื่อสาร 3.สนับสนุนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะชีวิตที่จำเป็นแก่ ยุว อสม. ที่เป็นแกนนำเด็กและเยาวชน และ 4. แลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลความรู้ กิจกรรมหรือหลักสูตรของหน่วยงานระหว่างกันผ่าน Platform online และ Offline ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Recent Posts