Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดหนองคาย ลงพื้นเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทองนางฟาร์ม

จำนวนผู้เข้าชม : 45 ครั้ง

อย. ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทองนางฟาร์ม ผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคและสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ส่งต่อเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ระดับสากล ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ อย. กำหนด โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 อย. ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทองนางฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 139 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองนางฟาร์ม ได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งกล้วยน้ำว้า ใบหม่อน หญ้าหวาน ชา ตะไคร้ และใบเตย มาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ ได้มาตรฐาน อย.


 

อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนและส่งขายไปยังต่างประเทศได้ ส่งต่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน 

Recent Posts