Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สสจ.สระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปิดรับบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จังหวัดสระแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม : 179 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปิดรับบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปิดรับบริการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้อย่างมีคุณภาพ

Recent Posts