Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วัีนที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ สู่หน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC จำนวน 25 ล้านเม็ด อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด

จำนวนผู้เข้าชม : 490 ครั้ง

เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการบริหารจัดการสำรอง "ยาฟาวิพิราเวียร์" (Favipiravir)  เพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19  จำนวน 25 ล้านเม็ด  โดยได้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดหลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป  ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดส่งแล้วจำนวน 3.7 ล้านเม็ด  ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 21.3 ล้านเม็ด ทยอยส่งมอบพื้นที่ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้ดำเนินการการจัดหา “ยาโมนูลพิราเวียร์”  (Molnupiravir) จำนวน 5  ล้านแคปซูล  ได้ส่งมอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วจำนวน 2 ล้านแคปซูล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อีก 3 ล้านแคปซูล อยู่ระหว่างจัดหา คาดว่าสามารถส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำการปรับแผนการสำรองทั้งการผลิตเองและจัดหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19

Recent Posts