Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 138 ครั้ง

วันนี วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 


 

ทรงเปิดการประชุมวิชาการ 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “The Essence of Internal Medicine” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ , แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม, นิสิต นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมการประชุมมากกว่า 2,800 คน


 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่อายุรแพทย์อาวุโส จำนวน 8 คน ที่ได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดชีวิต (RCPT Lifetime achievement award) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ เสียสละและเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมท่านอื่น ๆ ได้แก่


 

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคลศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร และพระราชทานเกียรติบัตร แก่ปูชนียาจารย์อายุรแพทย์ จำนวน 14 คน ซึ่งเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทั้งหมดจำนวน 101 ราย ซึ่งราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ ฯ ได้เชิดชูเกียรติในโอกาสครบรอบ 40 ปีในครั้งนี้ ดังนี้


 


 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ม.ล.ดารัตน์ สวัสดิกุลนาย แพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร ทองแตง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉลาด โสมะบุตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศศิประภา บุญญพิสิฏฐ์ นายแพทย์ประมูล ศรีรัตนาแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงนันทา มาระเนตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชูศิลป์ แพทย์หญิงเฟื่องเพชร เกียรติเสวศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24–27 เมษายน 2567 มีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปาฐกถา ในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ กว่า 80 หัวข้อการบรรยายภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ไทย และนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่น ช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในวันที่ 25 เมษายน จัดให้พิธีมอบวุฒิบัตรแก่อายุรแพทย์สาขาต่างๆ และพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ

Recent Posts