Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สรพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ชี้แจงภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกระดับผลการดําเนินการด้ านการดูแลสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าชม : 143 ครั้ง

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online

เวลา 13.00-14.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ  เปิดการประชุมชี้แจงภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลการดำเนินการด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Results)   ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Onlineสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกลไกส่งเสริมให้สถานพยาบาลสามารถประเมินผลการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากผลทบทวนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี สถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) และโครงการ 3P Safety Hospital ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 247 แห่ง เข้าร่วมประชุม


ซึ่งในอนาคตการยกระดับคุณภาพผ่านกระบวนการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจด้านต่าง ๆ จะสามารถส่งผลให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการยกระดับและเพิ่มความครอบคลุมสถานพยาบาลได้รับการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคุณภาพ รวมถึงการสร้างกลไก เครื่องมือคุณภาพให้กับสถานพยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “สถานพยาบาลมีระบบคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA” นำมาสู่แผนปฏิบัติการของสถาบันที่มีความเชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ด้านบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐต่อไป

ต่อจากนั้นเวลา 14.00-15.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ ได้เปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) รวมทั้งรับฟังความต้องการสิ่งที่ต้องการช่วยเหลือสำหรับสถานพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองการพัฒนาและเคยได้รับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ที่ขาดความต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทน ของสถานพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองการพัฒนาหรือรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งผลจากการรับฟังส่วนใหญ่พบว่าสถานพยาบาลกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน และมีปัญหาขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ รวมทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการรวบรวมผลลัพธ์ของการพัฒนา โดยความต้องการของสถานพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา ต้องการองค์ความรู้และแนวทางการประเมินตนเองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและขอรับรองกระบวนการคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ สรพ. ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย HACC และเครือข่ายเขตพื้นที่จังหวัดในการช่วยเหลือในด้านความรู้ในมาตรฐาน HA ต่อไป

 

Recent Posts