Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชกรรม แจก "หน้ากากอนามัย" ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์

จำนวนผู้เข้าชม : 150 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจก "หน้ากากอนามัย" 5 แสนชิ้น ให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาช่วง "เทศกาลสงกรานต์" ทั้งทางรถ รถไฟ รถไฟฟ้ามหานคร เครื่องบิน

ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด องค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรค COVID-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดลงแล้ว แต่ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ การเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชนจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวและสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การเภสัชกรรมจึงได้นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทาง โดยเครื่องบินโดยสารจำนวน 3,000 กล่อง รถโดยสาร จำนวน 3,000 กล่อง รถไฟฟ้ามหานคร จำนวน1,000กล่อง และรถไฟ(สถานีกลางบางซื่อ)จำนวน 3,000 กล่อง รวม 10,000 กล่อง 500,000 ชิ้น มูลค่า 250,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและการผลิตยา การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ การจัดหายาและวัคซีน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน สถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันโรค

สุดท้ายนี้องค์การฯ ขอส่งมอบความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

Recent Posts