Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยกลุ่มงานสตรีและเด็กปฐมวัยลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

จำนวนผู้เข้าชม : 51 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 67 ศูนย์อนามัยที่ 6 กลุ่มงานสตรีและเด็กปฐมวัย นำโดยนางปาณิสรา สิทธินาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 (ทีมจังหวัดชลบุรี) นำโดยนายแพทย์สำราญ วิมุตติโกศล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

ในการลงประเมินมาตราฐานงานอนามัย ฯ ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภูษิต ทรัพย์สมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวต้อนรับและนำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองร่วมรับการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กฯ โดยผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กฯในระดับดี ซึ่งคณกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขตามกระบวนการคุณภาพและการจัดบริการที่ได้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กฯ ต่อไป

ในวันเดียวกัน (29 มีนาคม 2567) ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยทีมแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่ 6 ได้เป็นวิทยากรสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมได้แก่หญิงตั้งครรภ์ พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และอสม.ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยมีนางสาวลลิตา สิงห์โตทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเปิดการประชุมโครงการการส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยระดับพื้นที่

ทางด้านเเพทย์หญิงจิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย นายเเพทย์ชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 พร้อมคณะ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567  เช่นกัน  เพื่อเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 โดยมี นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมาให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งมีศูนย์ให้บริการ ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตําบลทับมา โดยมีจุดประสงค์ที่อยากเห็นครอบครัวและชุมชนมีการดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุให้เผชิญกับความเหงา ความอ้างว้างและโดดเดี่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจ เป้าหมายหลักคือ ปรารถนาจะเห็นผู้สูงอายุทุกคนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ฯดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. พร้อมทั้งมีการให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพเชี่ยวชาญประกอบด้วย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบําบัด และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทีมจิตอาสาในชุมชน มีการจัดกิจกรรมตามตารางเวลาซึ่งประกอบด้วย การกายภาพบําบัด การฝึกสมอง การให้คําปรึกษา การช่วยเหลือการดําเนินกิจวัตรประจําวัน การออกกําลังปาก การฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหว    และกิจกรรมนันทนาการ ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ ทางทีมดูแลจะมีการจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลทางสุขภาพและมีการตรวจสุขภาพทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ทีมจะมีการประเมิน ติดตามผลการเข้ารับบริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับทางครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประชุมการดำเนินงานภายในทีมเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

Recent Posts