Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 73 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาจัดการจับฉลากตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เป็นประธานในการดำเนินงาน

และได้รับเกียรติจากศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณะทำงานฯ และ พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา เข้าร่วมงาน โดยมี สถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะที่แพทยสภารับรอง ในโครงการฯ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

.ด้วยวิธีกรจับฉลากซึ่งจัดขึ้นตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ออกประกาศแพทยสภา ที่ 1/2567 เรื่อง โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องสำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีจับฉลากเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2567 มีแพทย์เข้าร่วมจับฉลากทั้งสิ้น 19 ราย โดยมี ผู้จับฉลากได้ ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 1 ราย โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 5 ราย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6 ราย และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 7 ราย


 

Recent Posts