Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์

จำนวนผู้เข้าชม : 41 ครั้ง

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ กับ ศาสตราจารย์ กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล นายกสภากายภาพบำบัด ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indication Program: THIP) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (quality of life) , ร่วมกันพัฒนาระบบการรายงานผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยตัววัดผลการรักษาจากผู้ป่วย (patient-reported outcome measure) 

พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันในกระบวนการประเมินเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด,ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกายภาพบำบัดให้มีประสิทธิภาพ , ร่วมกันพัฒนาการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคหรือบริการสุขภาพเฉพาะกลุ่ม (Disease Specific Certification: DSC) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมกั

Recent Posts