Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด PSCM Open Day 2024 แนะนำ 6 หลักสูตรสำหรับผู้สนใจเรียนแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 77 ครั้ง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการ PSCM Open Day 2024 แนะนำ หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับผู้สนใจเรียนแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ด้วยความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมทำความรู้จักและแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแบ่งฐานให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ทางแพทยศาสตร์ ฝึกทักษะทางคลินิก และให้คำแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่จากหลักสูตรต่าง ๆ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับ งาน PSCM Open Day 2024 ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ จากรุ่นพี่ และเยี่ยมชมอาคารใหม่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และสถานที่จัดการเรียนการสอนจริงของหลักสูตร โดยช่วงเช้าเป็นการแนะนำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากนั้นให้น้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านได้พักรับประทานอาหารว่าง ต่อด้วยกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ของแต่ละหลักสูตร พร้อมกิจกรรมเปิดเวทีซักถามแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่แต่ละหลักสูตร พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ อาคารแห่งใหม่

สำหรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 23 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา  จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะยกระดับการศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการผลิตหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการงานบริการวิชาการสู่สังคมตลอดจนปลูกฝังการมีจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตเมตตาตามพระปณิธาน ผ่านการดำเนิน โครงการอาสาจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามท้องถิ่นห่างไกลเพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

Recent Posts