Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 ปั้นวิทยากรมืออาชีพป้อนสู่สถาบันการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม : 67 ครั้ง

 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นอีกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในการดูแลสุขภาพพื้นบ้านที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กรม สบส. จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพป้อนสู่สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สอดรับกับประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 กำหนดให้หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรกลางด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพจากกรม สบส. ไปแล้ว จำนวน 80 คน มีสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 13 สถาบันและมีผู้สำเร็จการอบรม 1,329 คน

 "การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  เพราะผู้ที่ผ่านการอบรมในวันนี้ จะเป็นวิทยากรที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจหรือประชาชนเพื่อสืบสานการนวดตอกเส้นของไทยให้คงอยู่ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Health for Wealth) นำรายได้เข้าสู่ประเทศ สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน" ทพ.อาคม รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว

ด้านนางปภิภากร สุวรรณกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้ง ผู้อบรมจะต้องเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ  อาทิ กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและเส้นประธานสิบ จรรยาบรรณวิชาชีพการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เป็นต้น พร้อมการฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากรม สบส. โดยอบรมเมื่อวันที่19 -23 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

Recent Posts