Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จัดประชุมโครงการ Chiraprawat One Team One Glal หนึ่งใจเดียวกันสู่ฝันความเป็นเลิศ

จำนวนผู้เข้าชม : 230 ครั้ง

โครงการ Chiraprawat One Team One Glal "หนึ่งเดียวสู๋ฝันความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 สถานที่จัดงานประชุม ณ.โรงแรม The Cavalli Casa Resort จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และคณะ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย หัวข้อ หนึ่งใจเดียวสู่ฝัน และความเป็นเลิศ

และการทำกิจกรรมกลุ่ม The one Team "รู้เขา รู้เรา" โดยมีนายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ (ลูงแดงหัวใจไม่แพ้) อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปางเป็นวิทยากร
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติเป็นโรงพยาบาลทหารระดับทุติยภูมิของกองทัพบก ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แก่กำลังพลทหาร ครอบครัว และประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่เชื่อมั่น ของผู้ใช้บริการให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์ที่กองทัพบกกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ


   Recent Posts