Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตนเวช โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม : 42 ครั้ง

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตนเวช โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา และโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูงโดยมีศาตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ประธานมูลนิธิสายใยชนบท นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงา

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้สิระ บุณยะรัตนเวช เกิดขึ้นจากแนวคิดของนายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ที่ต้องการให้มีสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางสำหรับแพทย์ทุกสาขาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมูลนิธิสายใยชนบทได้สนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และโรงพยาบาลปากช่องนานาสนับสนุนสถานที่ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพ ทั้งการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

  "ตลอดระยะเวลาการทำงานของอาจารย์ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช ท่านได้มอบโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัดได้เข้าถึงการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และยังมีรูปแบบในการเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร ด้วยการให้ออกตรวจรักษาในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด เกิดประโยชน์ในการพัฒนาแพทย์ชนบทต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน" นายแพทย์ชลน่านกล่าว 

 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอด้วยคลื่นความถี่สูง (Carotid duplex ultrasound : CDU ) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรม มูลนิธิสายใยชนบท โรงพยาบาลปากช่องนานา และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ให้บริการตรวจคัดกรองแก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 330 คน เพื่อป้องกันและลดการเกิดความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูงที่ได้มาตรฐาน

Recent Posts