Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กระทรวงสาธารณสุขจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือด้านวิชาการออกแบบการเรียนการสอน/อบรมระยะสั้นเรื่อง Digital Health และ วิชาการต่าง ๆ ด้านการแพทย์

จำนวนผู้เข้าชม : 39 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดูแลสุขภาพของประชาชน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมกันพัฒนาและออกแบบบทเรียนหรือสื่อการสอน การจัดโปรแกรมระยะสั้น เปิดรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ Digital Health รวมถึงการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 


         

มีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และแนวคิดด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมมาสร้างบุคลากรทางการแพทย์รองรับการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ถือเป็นการนำความเข้มแข็งของทั้งสององค์กรมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยจะมีความร่วมมือกันเป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลทั้งสองฝ่าย ขณะที่การบริหารจัดการในทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะถือเป็นสิทธิร่วมกัน

Recent Posts