Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

(สรพ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพหนุนสถานพยาบาลภาครัฐฯ ผ่านการรับรองประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพปลอดภัยเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก

จำนวนผู้เข้าชม : 50 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานความปลอดภัย และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และเป็นการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐไทยไปสู่ระดับสากล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดอยู่ทั่วประเทศ จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานพยาบาลภาครัฐมีการพัฒนาและผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ได้แก่ 1.มาตรฐานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ 3.มาตรฐานสถานพยาบาลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ บุคลากร และการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นายแพทย์สุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ให้สถานพยาบาลภาครัฐได้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กฎหมายสถานพยาบาลกำหนด ซึ่งปัจจุบัน สถานพยาบาลภาครัฐประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีการประเมินตนเองเข้าสู่มาตรฐานระบบริการสุขภาพแล้ว 1,062 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการบริการสุขภาพ 3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านความปลอดภัย 6) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 7) ด้านสนับสนุนบริการที่สำคัญ 8) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม และ 9) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ จะมีการสนับสนุนให้สถานพยาบาลภาครัฐประเมินตนเองเข้าสู่มาตรฐานระบบริการสุขภาพให้ครบ 100% เพื่อให้เกิดการยอมรับและมั่นใจ ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างปลอดภัย สมประโยชน์ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และได้รับความพึงพอใจ รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเดินทางทั่วโลก           

ด้านแพทย์หญิงปิยวรรณ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ สรพ. จะทำหน้าที่ประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และเกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ จะร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานต่างๆ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ แผนการเยี่ยมประเมิน แผนการตรวจประเมิน การอบรมพัฒนาบุคลากร และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Recent Posts