Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมโรงพยาบาลระดับ A ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ฝึกอบรมเรียนรู้ของบุคลากร ฯ เป็นแม่ข่ายพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม : 44 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

นายแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตามนโยบาย SAP ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลระดับ A ที่นอกจากให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ทั้งอายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ครอบครัว ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเปิดให้บริการจริง 210 เตียง และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดนครพนมโซนใต้ 4 อำเภอ คือ ธาตุพนม เรณูนคร นาแก และวังยาง รวมประชากรกว่า  217,000 คน มีผลงานในการดูแลและแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ ด้านอายุรกรรม มีการพัฒนาหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ซึ่งตั้งแต่เมษายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2567 ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันไปแล้ว 153 ราย

นายแพทย์ชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ 1.โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีการจัดบริการคลินิกเฉพาะทางรวม 10 คลินิก ผู้เข้ารับบริการ 720 คน 2.โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) เฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้ารับการส่องกล้อง 747 คน ในจำนวนนี้ได้รับการตัดติ่งเนื้อ 274 คน และตรวจพบเป็นมะเร็ง 11 คน 3.โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้นำ ทางศาสนา มีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการ 400 รูป ผลการตรวจสุขภาพ พบผิดปกติ 188 รูป 4. โครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเพชร 955 คะแนน 5.โครงการต่อบ้านเติมสุข ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินการไปแล้ว 20 หลัง

สำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในทศวรรษที่ 5 นี้ จะดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนมีสุขภาวะ (Community Happiness Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรมีความสุข (Personal Happiness strategy) และยุทธศาสตร์ที่ 4 โรงพยาบาลแห่งความสุข (Hospital Happiness Strategy)


8 กุมภาพันธ์ 2567

Recent Posts