Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสื่อมวลชน มอบผ้าห่ม-ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย ให้ผู้ประสบภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน

จำนวนผู้เข้าชม : 440 ครั้ง

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ลงพื้นที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่ม และยารักษาโรค 1,000 ชุด หน้ากากอนามัย 500 กล่อง ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ที่ประสบภัยหนาว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมกับ สื่อมวลชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว” นำโดย พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม จำนวน 1,000 ผืน ยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน การศึกษา มอบให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอสบเมย เป็นพื้นที่สูง ห่างไกลและทุรกันดาร ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าปะกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ประสบปัญหาภัยหนาว และขาดแคลนยา เครื่องนุ่งห่ม ช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี บ้านแม่หาด ม.7 แม่สวด มีครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน ชาย 325 คน หญิง 318 คน รวม 643 คน แม่แฮด ม.6 แม่สวด มีครัวเรือนทั้งหมด 249 ครัวเรือน ชาย 319 คน หญิง 298 คน รวม 617 คน ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของอําเภอสบเมย เป็นป่าเขาสูงสลับซับซ้อน จึงทำให้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

จากความเดือดร้อนดังกล่าว องค์การฯ จึงจัดทำโครงการ “GPO เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว” ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่กำลังประสบภัยหนาว ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย องค์การเภสัชกรรมได้มีการประสานไปยัง นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันเอกพัลลภ ผึ้งหลวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือได้กำหนดจุดพื้นที่ไว้ 3 จุด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  ที่โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด / ผ้าห่ม 100 ผืน หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลสบเมย เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับประชาชน

และมอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน100 ชุด /ผ้าห่ม 100 ผืน ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้น มอบเครื่องวัดความดัน 2 เครื่อง / เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 เครื่อง/ ยาชุดผู้ประสบภัย 120 ชุด / ผ้าห่ม 120 ผืน  มอบให้กับประชาชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุมโล๊ะ ต.แม่สวด อ.สบเมย และมอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 148 ชุด / ผ้าห่ม จำนวน 148 ผืน ที่หมู่บ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 มอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 332 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 332 ผืน ให้กับประชาชนหมู่บ้านคอบิคี และหมู่บ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน มอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด / ผ้าห่ม 100 ผืน / ยาสามัญประจำโรงเรียน และเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่หาด มอบยาชุดผู้ประสบภัย จำนวน 100 ชุด / ผ้าห่ม 100 ผืน / ยาสามัญประจำโรงเรียน / ของเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ ที่โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

“องค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งมั่น ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร และทรัพยากรที่องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรให้ได้อย่างรวดเร็ว และออกหน่วยให้บริการถึงพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นอย่างทันต่อเหตุการณ์” ผู้อำนวยการองค์การฯ กล่าว

Recent Posts