Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรมสุขภาพจิตจับมือกรุงเทพมหานคร Kick off จัดระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เดินหน้าพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจร

จำนวนผู้เข้าชม : 131 ครั้ง

วันที่23 มกราคม 2567 กรมสุขภาพจิต เผยยังพบเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า และปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) ภาวะซึมเศร้า และพยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น จับมือกรุงเทพมหานคร Kick off จัดระบบบริการสุขภาพจิตเพื่อตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเด็ก พร้อมตั้งเป้าขยายผลการช่วยเหลือให้ครอบคลุม กทม.

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 29 กันยายน2566 ถึงรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่า มีพัฒนาการล่าช้า จำนวน 2,529 คน การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พบว่า ผู้ป่วยโรคออทิสติก จำนวน 1,090 คน เข้าถึงบริการ จำนวน 324 คน ร้อยละ 30 ผู้ป่วย สมาธิสั้น จำนวน 30,490 คน เข้าถึงบริการ จำนวน 3,400 คน ร้อยละ 11 และผู้ป่วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 13,639 คน เข้าถึงบริการ จำนวน 1,301 คน ร้อยละ 9 การดำเนินนี้ยังต้องขับเคลื่อนให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เพื่จัดระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภายในพื้นที่โรงเรียน ชุมชน และสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และการคัดกรอง รักษา ส่งต่อ และดูแลที่ต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการส่งเสริม การคัดกรองพัฒนาการ พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเชิงรับและเชิงรุก  การคัดกรองเด็กและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและให้การดูแลช่วยเหลือ  พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย จัดบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากและซับซ้อน พัฒนาระบบส่งต่อกับเครือข่ายในพื้นที่ตามระบบ Zoning

นายแพทย์จุมภฏ กล่าวต่ออีกว่า กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูลและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นราชนครินทร์ ค้นหาและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงที มีระบบบริการมาตรฐานเฉพาะทางเพื่อเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขเป็นไปได้ง่ายและทั่วถึง ด้วยเครื่องมือ DSPM/DAIM, TEDA4I และระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ร.ร.สังกัดสพฐ. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.สังกัดสำนักการศึกษา กทม. เพื่อป้องกันปัญหาการล้อเลียนรังแกกันในโรงเรียน (Bullying) ด้วยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพครู (ครูแคร์ใจ) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และประสานงานกับร.ร.สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. สถานสงเคราะห์/สถานพัฒนา

ฟื้นฟูเด็กสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลกลุ่มเด็กเปราะบางทางสังคม รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ทำงานร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตลอดจนบูรณาการชุดข้อมูลทุกหน่วยบริการเข้าด้วยกัน ให้ประชาชนทราบสถานการณ์สุขภาพของคนกทม.อย่างแท้จริงกรมสุขภาพจิตเชื่อว่า หากมีการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรหรือเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ เด็กและวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร จะได้รับการคัดกรองอย่างทันท่วงที และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม โดยลดปัญหาความรุนแรงและจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Recent Posts