Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรมสุขภาพจิต มอบช่วงเวลาทำกิจกรรมและเปิดเวทีให้เด็กพิเศษได้แสดงความสามารถ เป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 159 ครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2567 กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 2667 ณ .สวนป่าราชาภิรมย์ สถาบันราชานุกูล เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ผ่านการใช้เวลาร่วมกัน พร้อมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ในบ้าน ด้วยหลัก ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล และยังมีกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน สำหรับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กรมสุขภาพจิตโดยสถาบันราชานุกูล อยากให้เด็กๆ และเยาวชน โดยเฉพาะเด็กพิเศษผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ได้รับความสนุกสนาน และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรมเป็นพลังสำคัญในการนำพาประเทศให้มั่นคง ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” อีกทั้งกรมสุขภาพจิตอยากเห็นทุกครอบครัว ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็ก โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง นับว่าเป็นเพื่อนแท้คนแรกในชีวิตของเด็ก และของขวัญที่ดีที่สุดที่เด็กต้องการจากผู้ปกครองคือการให้เวลา ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดแคลนเวลา ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการทำกิจวัตรร่วมกัน ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน กอด เล่น และการบอกเล่าแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีและทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ และความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม มีความสุขและพร้อมที่จะออกสู่สังคมนอกบ้านได้อย่างมั่นใจ ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้มีเครื่องมือในการส่งเสริมการเลี้ยงดูให้กับพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนผ่านโปรแกรม 7 Days Parenting สำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 6- 12 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ผ่านกระบวนการเล่น การสร้างสัมพันธภาพ และ
การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อช่วยผู้ปกครองสร้างคุณภาพในการเลี้ยงดู และสามารถใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อดูแลเด็กได้ทุกที่และทุกเวลา

แพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวต่ออีกว่า ในทุกปีสถาบันราชานุกูลได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็ก กลุ่มนี้ โดยสิ่งสำคัญคือการใช้เวลาร่วมกัน ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ด้วยหลักฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล และยังใช้กิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน สำหรับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ได้รับความเพลิดเพลินในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กพิเศษนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความใกล้ชิด คือผู้ปกครองและครูที่จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพ และความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคน ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปีสถาบันราชานุกูล จึงเปิดพื้นที่ให้เด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาได้แสดงความสามารถตามความถนัด อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการยอมรับในความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อให้เด็กทุกคนนั้นได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Recent Posts