Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรมแพทย์แผนไทยฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่อำนวยความสะดวก “นักท่องเที่ยวปลอดภัย”

จำนวนผู้เข้าชม : 175 ครั้ง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย” ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่สนับสนุนร้านนวดสปามีมาตรฐานเพื่อให้บริการสร้างความประทับใจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม่.. 2567

รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขห่วงใยประชาชนจึงมอบหมายผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารกรมต่างในกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามจุดต่างตามนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยSafety Tourist ทั้งนี้มอบหมายให้นายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธินรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมตามจุดสำคัญอาทิ จุดที่1. ด่านสามแยกน้ำพุร้อน.บ้านสหกรณ์.แม่ออน.เชียงใหม่ จุดที่ศูนย์การเรียนรู้แม่กำปอง.แม่ออน.เชียงใหม่ จุดที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นอุทยานแห่งชาติแจ้ซเอนจ.ลำปาง จุดที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านวังธารจุดที่โรงพยาบาลนครพิงค์.แม่ริม.เชียงใหม่ จุดที่ฟ้าลานนาสปา .เมือง .เชียงใหม่ที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วได้กำหนดประเด็นขับเคลื่อนนโยบายตามถ้อยแถลงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์สร้างเศรษฐกิจสุขภาพประเด็นที่13 “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญได้แก่

 1) การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในเส้นทางท่องเที่ยว2)การยกระดับระบบเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์3) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ4) พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศหรือSky Doctor  เทศกาลปีใหม่ทุกภาคของประเทศจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกันคึกคักในจังหวัดเชียงใหม่เองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวหรือแม้แต่ร้านนวดร้านสปาที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานประเด็นนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกำหนดเกณฑ์มาตราฐานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการทำให้เกิดการรับรองศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination :TWD) ซึ่งผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์ประเมินอัตลักษณ์ด้านรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส  เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นด้านบริการที่แสดงถึงคุณค่าเอกลักษณ์ไทยมีด้วยกันประเภท

ได้แก่1.ที่พักนักท่องเที่ยว2.ภัตตาคารหรือร้านอาหาร3.นวดเพื่อสุขภาพ4.สปาเพื่อสุขภาพและ5.สถานพยาบาลทั้งนี้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน37 แห่งและได้ต่อยอดเป็นศูนย์TWD จำนวน14 แห่งมีอัตลักษณ์ด้านรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสตามเกณฑ์ของทางสาธารณสุขอาทิสปาไทยล้านนาที่สามารถแสดงจุดยืนบนเวทีโลกเป็นสปาระดับWorld Class ในประเทศไทยเองก็ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งด้านอัตลักษณ์ครบทุกด้านรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส  ด้านวัฒนธรรมตกแต่งสถานที่ภายในภายนอกตามวัฒนธรรมล้านนาด้านเสียงใช้ดนตรีของชนเผ่าทางเหนือบรรเลง  ด้านกลิ่นใช้พืชหอมพื้นถิ่นในการสร้างบรรยากาศด้านรสมีการปรับเปลี่ยนเมนูสุขภาพเมนูสมุนไพรและผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนซึ่งเข้าเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” (Thainess Wellness Destination :TWD) อีกด้วยผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการประเมินศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” สามารถติดต่อได้ที่กองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 02 591 7007 ต่อ2603

Recent Posts