Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

องค์การเภสัชฯ (จีพีโอ) เผย ยาฟาวิราเวียร์ที่จะผลิตเอง อยู่ระหว่างศึกษาชีวสมมูล ในอาสาสมัคร เตรียมยื่นขอทะเบียน มิถุนายนนี้

จำนวนผู้เข้าชม : 511 ครั้ง

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็นยารักษาโรคโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการผลิตยา favipiravir 200 mg tablet ในระดับอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยาที่ผลิตได้นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำไปศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อศึกษาความเท่าเทียมกันในการรักษาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ ซึ่งมีกำหนดจะแล้วเสร็จและสามารถยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. )ได้ประมาณมิถุนายน - กรกฏาคม 2564 สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้นจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังการได้ทะเบียนตำรับยาจาก อย. ทั้งนี้ต้องไม่มีประเด็นด้านสิทธิบัตรยา  องค์การฯก็จะสามารถผลิตยาเม็ด Favipiravir ได้ทันที ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในทะเบียนยา


รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกำลังการผลิตยา Favipiravir นั้น องค์การฯมีศักยภาพที่สามารถผลิตรองรับความต้องการได้  นอกจากนี้ ในระยะยาวองค์การฯยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา Favipiravir ในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตสู่กึ่งระดับอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยา Favipiravir และวัตถุดิบยาจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองด้านยาให้กับประเทศไทย


           "ประเด็นด้านสิทธิบัตรยาที่ได้มีบริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบ ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรสูตรตำรับยาเม็ด Favipiravir ไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 นั้น ซึ่งขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณา  คำขอฯ จึงเป็นอีกประเด็นที่สำคัญต่อการเดินหน้าผลิตยาดังกล่าวของ อภ. " รองผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้าย

Recent Posts