Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส และประชาชน ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 574 ครั้ง

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส และประชาชน ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ทั้งหมด 603 คน ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตหลักสี่ที่มีมาก กว่า 80 ชุมชน

ผลการประชุม พบว่าโรคเรื้อรัง เป็นปัญหาสำคัญและเป็นโรคประจำตัวของประชาชนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ โรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน. โดยประชาชนส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวมากกว่าหนึ่งโรคประมาณร้อยละ 10 มีอาการรุนแรงขึ้น เช่นเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน เป็นอัมพาตครึ่งซีก เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง หรือเกิดความพิการ.

ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ประธานชุมชน และอสส. ได้วางแผนร่วมกันเตรียมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคภายในเดือนเมษายนนี้

สำหรับโครงการวิจัย บ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง มีโครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยเน้นการพัฒนาสมองกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 2.สำหรับวัยรุ่นเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า 3. สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเน้นเรื่องการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.ในกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง 5. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพภายในชุมชน เขตหลักสี่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566

Recent Posts