Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สธ.ดูแลความก้าวหน้า "พยาบาล" เร่งประเมินกลุ่มหัวหน้างานเข้าสู่ตำแหน่ง "ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ

จำนวนผู้เข้าชม : 266 ครั้ง


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ความก้าวหน้าการกระจายตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ "ชำนาญการพิเศษ" 10,124 ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.

ลำดับแรกกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ให้ครบตามโครงสร้าง และหัวหน้างานต่างๆใน รพ.ชุมชน พร้อมเพิ่มระดับ "เชี่ยวชาญ" เฉพาะสาขาให้ครบทุกกลุ่มงาน เร่งประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งภายในปีนี้ เพิ่มความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลความก้าวหน้าของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดูแลทุกวิชาชีพ ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ความก้าวหน้า และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ล่าสุดเรื่องระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ  หลังจากที่ กพ.อนุมัติตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,124 ตำแหน่ง โดยให้กระจายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม กำหนดตำแหน่งตามภาระงานที่แท้จริง   จึงได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานร่วมกันตรวจสอบโดยต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ  ภายในวันที่ 15 กันยายนนี้ เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตำแหน่งต่อไป  หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศเพื่อคัดเลือกและประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง

โดยลำดับแรก   ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดเพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ให้ครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง 

ส่วนโรงพยาบาลชุมชน เดิมมีระดับชำนาญการพิเศษเฉพาะหัวหน้าพยาบาล ิและหัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ได้เพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในส่วนของหัวหน้างานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน และอาจมีงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด งานการพยาบาลผู้คลอด งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก และงานการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพิจารณาตามภาระงานและหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าของพยาบาล

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ยังอนุมัติกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญของพยาบาลเพิ่ม โดยกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เดิมมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 78 แห่ง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 5 ด้าน จำนวน 72 ตำแหน่ง จะเพิ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้ครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง ขณะที่โรงพยาบาลชุมชน ระดับแม่ข่าย เดิมหัวหน้าพยาบาลเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จะเพิ่มเป็นระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 41 ตำแหน่ง ทั้งนี้ กระบวนการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โดยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566 จากนั้นจะให้ส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและเสนอออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป


 2 กันยายน 2566

Recent Posts