Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

ศูนย์อนามัยที่ 6 เปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) แห่งแรกในห้างสรรพสินค้า จ .ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม : 307 ครั้ง


วันที่ 29 สิงหาคม2566 กรมอนามัย เปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต(Lifestyle Medicine Clinic)ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดชลบุรี เน้นรูปแบบการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ ภายใต้ได้การดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี  เพื่อส่งเสริมประชาชนเข้าถึงการบริการเพื่อการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

คุณวรรณภาพร งามศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของประชาชนนั้น  สามารถลดการเกิดโรคสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ


ช่วงเริ่มต้นนี้ผู้เข้ามาใช้บริการที่อาศัยยูอยู่ในใกล้ๆ คลินิกฯ และพนักงานห้างร้านที่รับทราบการเปิดทำการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา  การให้บริการได้กำหนดเวลาเปิดและปิดทำการตามช่วงของราชการ วันจันทร์-ศุกร์ การให้บริการมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมมาผนวกในการดูแลรักษาสามารถครอบคลุมได้ 6 ด้าน  คือ 1.ด้านโภชนาการ  2.ออกกำลังกาย 3.การนอนหลับ 4.การจัดการความเครียดและอารมณ์ 5.การลดเลิกบุหรี่ สุรา และ 6.สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ในผู้ป่วยกลุ่ม โรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ  (NCDs)  เช่น เบาหวาน ความดัน ภาวะไขมันในเลือดสูด ฯ นอกเหนือจากการรักษา มมีการคำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค NCDs มีประชาชนเข้ามารับบริการจำนวน 10 คน ต่อวัน  ในอนาคตมีการตั้งเป้าในการเพิ่มเวลาให้บริการ เปิด-ปิด ให้ได้ตามเวลาทำการของห้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาบริการได้ตลอดทั้ง 7 วัน

คุณ วรรณภาพร งามศิริ ยังกล่าวอีกว่า คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) มีพยาบาลให้บริการอยู่ 2 คน จำนวนพยาบาลวิชาชีพเพื่อรองการรับบริการ  ในอนาตคการเติบโตของคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ฯ ปัญหาพยาบาลไม่เพียงพอของพยายาบาลกรมอนามัยไม่มีผลกระทบ เพราะขั้นตอนการย้ายถ่ายโอนพยาบาลไปสถานพยาบาลอื่น ๆ กองการพยาบาลกรมอนามัย  หน่วยงานเดียวกันสามารถดำเนินการถ่ายโอนได้รวดเร็ว  

คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ฯ ของกรมอนามัย มีการเปิดคลินิกเพิ่มขึ้น มีการดำเนินการแล้วทั้งศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และจะมีที่ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีที่กำลังเปิด  พยาบาลวิชาชีพที่ติดขัดในเรื่องของการรับเวร การส่งเวร ลาออก เปลี่ยนสายงานนั้น การเข้ามาทำงานประจำที่คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine Clinic) ที่ห้างางสรรพสินค้าที่อยู่ในช่วงกำลังขยายตัวนั้น เป็นการเพิ่มทางเลือก  สำหรับพยาบาลวิชาชีพ และคงปริมาณจำนวนพยาบาลเพียงพอของบุคคลากรพยาบาลในระบบสุขภาพของเประเทศได้ ส่วนจำนวนบุคลากรสหวิชาชีพในขณ ะมีแพทย์ 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน ทันตาภิบาล ผู้ช่วย เภสัชกรและนักโภชนาการ   ซึ่งต่อไปเมื่อขยายการให้บริการเปิดปิดตามเวลาห้าง   มีแพทย์จากทาง รพ.ชลบุรีหมุนเวียนเข้ามาดูแล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

Recent Posts