Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เลิกบุหรี่ผ่านโทรศัพท์ ขอแพทย์ พยาบาล ชวนผู้ติดบุหรี่ให้เลิก ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนผู้เข้าชม : 287 ครั้ง


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการร่วมให้บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการสำหรับคนไทยทุกคนและทุกสิทธิการรักษาที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ที่สนใจและต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 นี้ จะเป็นหน่วยบริการร่วมในระบบ มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ แต่ยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ โดยจะมีความร่วมมือกับบุคลากรแพทย์หรือพยาบาลในการสอบถาม หากพบว่าเป็นผู้สูบบุหรี่ก็จะชวนให้เลิกสูบ โดยขออนุญาตส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมายัง ศบช. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศบช. โทรศัพท์ไปให้คำปรึกษากับผู้ป่วยรายตามกระบวนการ หรือประชาชนที่ไปรับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่ที่มีการใช้ยาเพื่อลดความอยากนิโคติน ก็จะให้มีชักชวนให้มีการปรึกษากับ ศบช. เพื่อสร้างกำลังใจ และแรงจูงใจให้เลิกได้สำเร็จอีกทางหนึ่งจะเป็นการทำให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่มากขึ้น เป็นการช่วยลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากบุหรี่

สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เป็นการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ ไม่มีการให้ยา หรือให้สารทดแทนนิโคติน ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่โทรเข้ามาเพื่อต้องการเลิกบุหรี่ หรือสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรที่สนใจจะช่วยคนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบ อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 80 ที่โทรศัพท์เข้ามายังสายด่วนเลิกบุหรี่ เป็นคนที่สูบเองและต้องการเลิก ผู้รับบริการจะได้รับการคัดกรองเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่รับสาย 

รายใดมีความตั้งใจจะทิ้งบุหรี่และกำหนดวันเลิกกันอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเลิกบุหรี่เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจเลิกให้สำเร็จ โดยตลอด 1 ปี จะมีการติดตามผลผ่านโทรศัพท์ หรือส่งข้อความ SMS

ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 สามารถช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 32 มากกว่าการเลิกสูบเองที่ทำได้สำเร็จเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ซึ่งการวัดผลของการเลิกบุหรี่สำเร็จนั้น คือ การไม่สูบอีกเลยนับจากวันทิ้งบุหรี่ไปจนถึง 6 เดือน

การร่วมมือกับ สปสช. ทำให้ ศบช. มีเพื่อนในการทำงานมากขึ้น ขณะนี้หน่วยงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ได้ แต่ว่าจำนวนผู้เข้ารับบริการยังมีน้อย หากโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อให้ ศบช. ได้ช่วยในการเลิกบุหรี่ ก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงโรคที่มีสาเหตุจากบุหรี่ลงได้ ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ต้องเจอกับควันบุหรี่มือสองอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  1.สายด่วน สปสช. 1330 2.ช่องทางออนไลน์ ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

พยาบาลเป็นบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานให้บริการพยาบาลอยู่ทุกหน่วยบริการจึงใกล้ชิด สามารถเข้าถึงผู้สูบบุหรี่ได้โดยง่าย ส่งผลให้พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย  ด้านสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้สนับสนุนจาก สสส. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และในปีพ.ศ. 2550-2564  ดังนั้นเครือข่ายพยาบาลฯ จึงได้สนับสนุนพยาบาลที่ ทาํงานในโรงพยาบาล ชุมชน อาจารยพ์ ยาบาลและนกัศึกษา พยาบาลเพื่อดําเนินโครงการควบคุมยาสูบ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพฒันาพื้นที่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่โครงการพัฒนาแกนนําพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ โครงการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบโดย พยาบาลชุมชน โครงการขยายเครือข่ายแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และ โครงการ พัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ฯ ซึ่งพยาบาลได้แสดงความสามารถว่า เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศได้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลในการพัฒนาการควบคุมยาสูบ ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนดูแลผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและเผยแพร่องค์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศ จึงได้จัดทําโครงการสร้างเครือข่ายพยาบาล ดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ เชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบและผูู้บริหารที่ เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้การดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อม/สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ และมีบทเรียน การดําเนินงานในการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมของชุมชนและองค์กรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบ้าน/ที่สาธารณะและเลิกบริโภคยาสูบเพื่อการขยายผลการดาํ เนินการต่อไป

Recent Posts