Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กองการพยาบาล สป.สธ.เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 467 ครั้ง


กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 6: ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4Tพร้อมทั้ง เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี พ.ศ. 2564

วันที่10 พฤษภาคม 2566 ณ. ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ภาคีเครือข่ายการจัดงาน ร่วมพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 6: ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง”: เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ปี พ.ศ. 2564  จำนวน 3 ท่าน 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์  ดร.ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ดร.หรรษาเทียนทอง สาขาการพยาบาล ในสถานบริการ และนางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานวิชาการ รวมถึงสนับสนุนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2566ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน และชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 350 คนรองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ดร.หรรษาเทียนทอง สาขาการพยาบาล ในสถานบริการ และนางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานวิชาการ รวมถึงสนับสนุนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2566ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน และชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุมกว่า 350 คน

ายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "รางวัลศรีสังวาลย์" เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่พยาบาลที่ยึดมั่นตามแนวทางการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย สาขาการพยาบาลในสถานพยาบาล และสาขาการพยาบาลในชุมชน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย“ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาโดยตลอดพระชนม์ชีพ

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ เน้นในเรื่อง “ยกระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่างานการพยาบาลเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยแนวทาง 4T” ได้แก่ Trust การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย Teamwork & Talent การทำงานเป็นทีมและสนับสนุนคนเก่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ดี Technology การใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประสิทธิภาพ และบริการที่มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นยำ และ Targets การทำงานแบบมุ่งเป้าหมาย และมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น

ทางด้านนางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการของผู้ได้รับรางวัล และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายวิชาการการอภิปราย และการนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารทางการพยาบาล การบริการพยาบาลในโรงพยาบาล และการบริการพยาบาลในชุมชน/ปฐมภูมิพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” ในปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย

Recent Posts