Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์แก่พยาบาลดีเด่น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

จำนวนผู้เข้าชม : 417 ครั้ง


วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ. ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโอภาสการย์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์แก่พยาบาลผู้มีผลงานพัฒนาวิชาชีพดีเด่นระดับประเทศ ใน 3 สาขา ได้แก่ ผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย พยาบาลในสถานบริการ และพยาบาลในชุมชน รางวัลซึ่งเป็นกำลังใจในการพัฒนางานพยาบาล  ทั้งด้านบริการ บริหารและวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย โดยใน ปี 2564 มีผู้ที่ได้รับรางวัล ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์  ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ประคิณ  สุจฉายา ข้าราชการเกษียณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

นางสาวหรรษา  เทียนทอง  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ

างสาวเสาวนีย์ อุ่ยตระกูล ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชน

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหา และคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัล ดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

“รางวัลศรีสังวาลย์” เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาการพยาบาลจัดทำขึ้น เพื่อมอบแก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านบริการ บริหารและวิชาการ ก่อให้เกิดผลดีในการดูแลสุขภาพประชาชนไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ทั้งนี้ เพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์พิธีมอบรางวัลศรีสังวาลย์แก่อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข โดยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิรา (ชุมพล) จุฑาธุช (เป็นพระธิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธฺิประสงค์ พระราชโอรสพระในพระบาทสมเด็บพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)การมอบรางวัลศรีสังวาลย์ โดยกระทรางสาธารณสุขได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ ตามกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ โดย “รางวัลศรีสังวาลย์” เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาการพยาบาลจัดทำขึ้น เพื่อมอบแก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านบริการ บริหารและวิชาการ ก่อให้เกิดผลดีในการดูแลสุขภาพประชาชนไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล และให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธย “ส.ว.” ประดิษฐานบนโล่รางวัล ทั้งนี้ เพื่อรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

Recent Posts