Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม : 385 ครั้ง


โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease or Stroke)เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ในประชาชนที่อายุ 15-59 ปี มีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนต่อปี และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกประมาณ 6.5 ล้านคน เกิดภาวะทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 113 ล้านคน ในประเทศไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายและภาวะทุพพลภาพ ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิงและสูงเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย จากรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในภาพรวม ปี พ.ศ. 2557 – 2559 เท่ากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ในกลุ่มผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รอดชีวิต มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่สามารถกลับไปดำรงชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติ ร้อยละ 80 จะพบว่ามีความพิการสูงถึงร้อยละ 60 ทำให้เป็นภาระของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

Recent Posts