Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะคณาจารย์คณะนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซียเข้าศึกษาดูงาน

จำนวนผู้เข้าชม : 400 ครั้ง


วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 คณะคณาจารย์และนำคณะศึกษจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น เอเซีย  ภายในหลักสูตรของคณะพยาบาลมีการจัดการสอนรายวิชาปฏิบัติการบริกหารการพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีองค์ความรู้  สามรถนำไปพัฒนาทักษและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา โดยส่วนหนึ่งของการศึกษามีประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญและบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  ทั้งนี้ พันเอกหญิง อุไร ขลุ่ยนาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานในการเข้าดูงานของนักศึกษาคณะพยาบาลจำนวน 100 คน และอาจารย์พยาบาล 2 ท่าน รวม 102 คน เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล  และเข้ารับฟังการบรรยายวิชากากรโดยมีตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย


เข้าศึกษาดูงาน

Recent Posts