Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนผู้เข้าชม : 865 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
****************************
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นโดย สภาการพยาบาล ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้นำทางการสาธารณสุข อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รวมทั้งผู้แทนจากสถานพยาบาล และสถาบันทางการศึกษาด้านการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ จัดขึ้น ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นประธานอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งถือว่าวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) จากนั้นทรงรับการศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีให้แผ่ไพศาล
สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเข้าร่วมถวายราชสักการะ ตลอดจนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปตามสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
*************************************

Recent Posts