Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

“กองการพยาบาลทัวร์วิชาการ ปี 2566 เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นสู่ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

จำนวนผู้เข้าชม : 458 ครั้ง


อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ,ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนทางการพยาบาล , อ. ศิริมา ลีละวงศ์ อุปนายกคนที่สองสภาการพยาบาล คณะผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ กองการพยาบาลcสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “กองการพยาบาลทัวร์วิชาการ : สร้างผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” 13 เขตสุขภาพ  ขอนำภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการตอบรับจากพยาบาลวิชาชีพ 3 เขต โดยเริ่มจัดครั้งแรกวันที่ 12-13 มกราคม 2566  ที่เขตสุขภาพที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่2วันที่ 26 -27 มกราคม 2566 เขตสุขภาพที่ 2 ณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เขตสุขภาพที่ 3 ณ จังหวัดนครสวรรค์

Recent Posts