Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

การอบรมพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)

จำนวนผู้เข้าชม : 426 ครั้ง


วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)” โดยมี นางสาวพรทิพย์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นายยุทธนา บางม่วง รองผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และมีผู้อำนวยการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรม


“การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา" เนื่องจากทุกวันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องมือสำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คือการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งนอกจากจะตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว ยังมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา หรือ กลูโคมิเตอร์ ที่สามารถใช้ง่าย โดยทีมแพทย์ปฐมภูมิ หรือแม้กระทั่งโดยตัวผู้ป่วยซื้อมาใช้เองที่บ้าน ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อถ้าเครื่องนี้อ่านค่าได้แม่น ใกล้เคียงกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลก็จะทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ชนิดพกพา เพื่อการตรวจคัดกรองและติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสที่ผลการตรวจจะมีความ ผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องมือ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นภาคีเครือข่าย จัดการอบรมและถ่ายทอดมาตรฐานวิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาให้กับพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ จาก โรงพยาบาลแม่ข่าย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยนำร่องเป็นเขตสุขภาพแรกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการอบรมไปแล้ว 4 ครั้ง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้สามารถทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาด้วยตนเอง ว่าเครื่องมีผลการตรวจที่แม่นยำหรือไม่ ก่อนนำไปใช้ตรวจผู้ป่วย

 ภายในงานประชุมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ตั้งแต่ขั้นตอนประเมินคุณภาพเบื้องต้นของแต่ละเครื่องกับแผ่นตรวจด้วยน้ำยาควบคุมคุณภาพ 

ารประเมินความเที่ยงและความแม่นของเครื่องแต่ละเครื่อง กับแผ่นตรวจด้วยวัสดุอ้างอิงน้ำตาลกลูโคสในตัวอย่างเลือดความเข้มข้น 3 ระดับ (Low Medium High) การอ่านผลและบันทึกผลการทวนสอบเครื่อง พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือมาตรฐานวิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนำไปประเมินประสิทธิภาพความเที่ยง และความแม่นยำของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของการดูแลสุขภาพชุมชนสู่โรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
************** 9 กุมภาพันธ์ 2566

Recent Posts