Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย จัดการประชุม “Holistic for Renal Replacement Therapy and Dialysis Review for Nurses 2023 “ สำหรับสมาชิกที่จะสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม รุ่น 29

จำนวนผู้เข้าชม : 991 ครั้ง


      สารจากนายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย พว.สุชาดา บุญแก้ว 


ในปี 2566 นี้ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายเป็นโรคติดเชื้อที่เฝ้าระวังทำให้มีการจัดการประชุมในรูปแบบเดิมได้  แต่อย่างไรก็ตามขอให้คงการใช้มาตรการเรื่องการป้องการการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดหรือการติดเชื้อในระหว่างการประชุมวิชากทา    การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 12 ตั้งแต่สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยยังเป็นชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โดยจัดครั้งแรกใน ปี 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนและเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะ  เตรียมความพร้อมในการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม  รวมถึงพยาบาลที่เริ่มบทบาทการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไต  การบำบัดทดแทนไต ได้นำองค์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีกาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมาให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย  และมีคุณภาพ  

       ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาในการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับสมาชิก  ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยที่ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจสมาชิกในการทำงาน และการสอบ ขอขอบคุณคณะกรรมการ และอนุกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ รวมถึงการเป็นวิทยากรในการประชุม ทำให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ขอขอบคุณบริษัทยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์  ที่ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมของสมาชิก และพยาบาลผู้สนใจ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  และร่วมกิจกรรมของสมาคมฯมาโดยตลอด หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง  และพัฒนาทั้งการประชุม การสื่อสาร หรืออื่น ๆ สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่  web site ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย  www.nnatnurse.org   หรือเมล nnatnurse.office@gmail,com หรือโทร 02-884-5903  เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกันพัฒนา  สร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ  และสากลต่อไป 

             . การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 โรงแรมปรินส์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  บรรยายทางวิชาโดยวิทยากรที่มีคุณวุฒิทางโรคไต   และการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "Holistic care for renal replacement therapy"  เป็นการเตรียมความพร้อมของพยาบาลที่จะสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ปี 2566


       ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  และมีอายุมาก  ภาวะโรคร่วมและเจ็บป่วยซับซ้อนมากขึ้น  พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง  มีทักษะที่ชำนาญและสามารถใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  บุคลากรด้านการพยาบาลต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  ในปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดการอบรมพยาบาลไตเทียมเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ทันกับความต้องการอันเนื่องจากนโยบายของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฟรีตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อีกทั้งต้องพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลผู้ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ต้องผ่านการสอบเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีสมาชิกที่เป็นพยาบาลไตเทียม มากกว่า 4,000 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นให้กับสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตเพื่อได้ทบทวนและเพิ่มเติมศักยภาพพร้อมทั้งองค์ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ป่วย       

และใน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  มีการจัดทำ Workshop Holistic for RRT โดยมี พว.สุชาดา บุญแก้ว   นายกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายเรื่อง " Holistic aspect in Renal Replacement Therapy (RRT) " พว.ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์   เป็นผู้บรรยายเรื่อง "Counseling aspect: Mode of RRT" พว.อภัสรา อรัญวัฒน์  เป็นผู้บรรยายเรื่อง "Holistic nursing care in hemodialysis patients" พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง เป็นผู้บรรยายเรื่อง  "Nursing care aspect: Nursing intervention in hemodialysis adequacy" พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ เป็นผู้บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการด้านสิทธิการรักษาของผู้ป่วย" พว.อิษณี พุทธิมนตรี เป็นผู้บรรยายเรื่อง "Pitfall in Hemodialysis Procedure" พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ เป็นผู้บรรยายเรื่อง "Nursing Management in Hemodialysis complication" Workshop กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตสำหรับผู้ที่จะสอบผู้เชี่ยวชาญ  แบ่งกลุ่มทำ caseิ ทยากร case ที่ 1 พว.สุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์, พว.อาภัสรา อรัญวัฒน์ ,พ.ต.หญิง สรวีย์ จินตนา, พว. วิภารัตน์ ศรีสุวรรณ์วิทยากร case ที่ 2 พว.เสาวรส ปริญญะจิตตะ, พว.ผ่องใส เวียงนนท์ ,พว.อิษณีย์ พุทธิมนตรี, พว.อุมากร เขาสุเมรุ วิทยากร case ที่ 3 พว. ศศิพิมพ์ ไพโรจน์กิจตระกูล, พ.ต.อ.หญิงนฤนาถ คีรีวรรณ์ , น.ท.ชญาภา วรพิทยาภรณ์, พว.ปวีณา สิงห์ทิศ  วิทยากร case ที่ 4 พว.นันทา มหัธนันท์ , พว.พัชรินทร์ อินทร์จันทร์, พว.ปิยาภรณ์ โทวันนัง, พว.ปิ่นแก้ว กล้ายประยงค์

Recent Posts