Welcome to Thai nursing time

คุณจิราภรณ์ พราหมณ์คล้ำ 062 619 7893 , คุณอมรรัตน์ ทัดดอกไม้ : 084 635 5414 6:00 AM - 10:00 PM (Mon-Fri)

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

จำนวนผู้เข้าชม : 408 ครั้ง


วันที่27 มกราคม พ.ศ.2566 คณะคณาจารย์และนำคณะศึกษจาการ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดการสอนวิชาประเด็นทางวิชาชีพทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล  และรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพพยาบาลและความรับผิชอบของของพยายาบาลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยมีตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรในการบรรยาย

Recent Posts